• دفتر تهران : بلوار ناصر حجازی (فردوس غرب) بعداز ورزی شمالی پلاک ۴۱۵ طبقه سوم واحد ۶
  • کارخانه: محلات شهرک صنعتی محلات انتهای زنبق شرقی بن بست تکین

خط مشي سيستم مديريت يكپـارچه

به دور نمای ما اعتماد کنید !

شـركت آذین آلیاژ کارا با موضوع انجام فعالیت های ریخته گری با استقـرار سيستـم مديريت يكپــارچـه مبتنـي بر استـــانداردهـاي ؛ IATF16949:2016 ، الـزامات مشتریان ، جلب رضـايت مشتـريـان و افزایش مستمر آن را سـرلـوحه فعـاليتهـاي خـود قرار داده است .

در اين راستـا سعي دارد بـا بهبـود مستمـر فرآينـدهـا و نیـز حفـظ محيـط زيست براي نسـل‌هـاي آينده و صيـانت منابع انسانی، الزامـات استـانداردهـاي فـوق را از طـريق راهكـارهاي زير عمـلي نمـايـد :

  • - ارتقـاء كيفيت محصـولات بـا هـدف نقص صفـر .
  • - تسـريع در تكـوين و تحـويل به موقـع محصـولات به مشتـريان .
  • - شنـاسـايي و تـأمين نيـازهاي انگيـزشي و آمـوزشي منابع انسانی به ‌عنـوان منـابع حيـاتي و سـرمايـه‌اي سـازمـان .
  • - همـكاري بـا تـأمين‌كننـدگان بـه ‌منظـور ارتقـاي كيفيت محصـولات و تـأميـن منـافـع مشتـرك .
  • - رعايت الـزامات قـانوني و دولتـي، الـزامات توافـق شده بـا مشتـريان، استـانداردها و قـوانين زيست محيـطـي و ايمـني و بهـداشت حـرفه‌اي .
  • - افـزایـش دقت ، درستی و اطمینـان نتـایـج آزمـون در آزمـایشــگـاه .
  • - احترام به حقوق انسانی، آموزش نکات اخلاقی و ترویج سیاستهای افشاگرایانه و ضد ارتشا .

بـا عنـايت به موارد فـوق از كليـه همکاران محتـرم انتـظـار مي‌رود ضمـن همسـو نمـودن اهـداف، برنـامه‌هـا و فعـاليتهـا و تصميم‌گيري‌هـاي خـود با اين خط‌مشي، نهايت همكـاري را در امور كيـفي، زيست‌محيطي، ايمني و بهـداشت حرفـه‌اي با نمـاينـده محتـرم مديـريت داشتـه باشنـد .
بـديهي است اینجـانب نيـز متعهـد می گـردد، ميـزان تحقـق اين خط‌مشي را از طـريق اثـربخشـي اين سيستــم در مقـاطع زمـاني مشخص كنتـرل نمـايم .